کاوش کنید

محصولات ما و ایده‌های شما را زنده می‌کند.

explore-tile.jpg?h=240&iar=0&w=480&rev=898ec89b0cd8480cb1c233b4d779b86a&hash=06CF63144CBECBFD7ED4B326B5CE69E2

در باره

بیاموزید که وکام چگونه خلاقیت را به جهان می‌آورد.

about-wacom-tile.jpg?h=240&iar=0&w=240&rev=63f9a2ac5e264bc5b11dc8a84ed1e574&hash=934263F1D005B9F739CF9C87E4EC53E1

مرکز تجربه وکام

نزدیکترین مورد خود را بیابید و محصولات ما را امتحان کنید.

wacom-experience-center-tile.jpg?h=240&iar=0&w=240&rev=3830d1a0dbc94db7a9fb1f5f1e1c8382&hash=CBDD40B18DF78D28B44F181A0F72ACE2

فروشگاه

فروشگاه جدید وکام را بررسی کنید.

shop-tile-v2.jpg?h=240&iar=0&w=240&rev=c47d2011b5f04b53a31ff4bf81ebcbf1&hash=A006B6A57C9CB08329CD8F2E40FF3F2C

وکام برای آموزش مجازی و آموزش از راه دور

از خانه یاد بگیرید، آموزش دهید یا ایجاد کنید.

e-learning-tile.jpg?h=480&iar=0&w=480&rev=770fd72243404583ae07080b3c9a59ab&hash=4B449D8929A142CD9EC9162AAC012CFE

گردش کار بدون کاغذ را کامل کنید

امضا، طرح، نوشتن و ارائه، با استفاده از قلم دیجیتال.

human-digital-lt.png?h=480&iar=0&w=480&rev=a020033b018c4dddb5ccfe4e627396c2&hash=08A2B8C173E3F3915157F2A33C1CCEDA

Wacom for Developers

Build new or enhance your product with cross-platform digital ink technology

Wacom for developers tile v3

راه حل‌های فناوری

for anyone, anywhere, on any device.

technology-solutions-tile-11.jpg?h=240&iar=0&w=480&rev=c2b3555d0d904c97b2b9ca0083e59ade&hash=297B33C4C5711B4E6BD1AC14AA734A32

Customer Support

Get the help you need, the way you need it.

support-tile-v2.jpg?h=240&iar=0&w=240&rev=9b77a57c413b4c4bb6e992ab948b201b&hash=F34B3EE1BD2FF8D3C933E737B8943DEA

Wacom Blog and Webinars

Inspiration and free training

Wacom blog small tile
Wacom for Developers v3 2