آخرین برنامه‌های راه‌اندازی محصولات قدیمی وکام Wacom


Driver 5.2.5-5a (Windows XP, Vista, & 7) 9/27/2011 

Driver 5.3.7-6 (macOS 10.9 - 10.12) 27 MB 10/12/2016 

Bamboo MTE-450

Graphire 3 CTE-430, CTE-630, CTE-630BT

Graphire 4 CTE-440, CTE-640

Bamboo Fun CTE-450, CTE-650


Driver 6.3.15-3 (Windows XP, Vista, 7, 8, & 10) 78.3 MB 12/22/2015 

Driver 6.3.15-3 (macOS 10.8 - 10.11) 96.2 MB 12/21/2015 

Intuos 3 PTZ-430, PTZ-431W, PTZ-630, PTZ-631W, PTZ-930, PTZ-1230 & PTZ-1231W


Driver 5.3.5-3 (Windows XP, Vista, Win7, 8, & 10) 38.2 MB 8/20/2015 

Driver 5.3.7-6 (macOS 10.9 - 10.12) 27 MB 10/12/2016 

Bamboo CTH-300, CTH-301

Volito 2 CTF-420

Bamboo CTF-430, CTE-460

Bamboo CTL-460, CTT-460, CTL-660, CTH-460, CTH-660, CTH-461, CTH-661

Bamboo CTH-470, CTH-670, CTL-470, CTL-670


Driver 6.1.7-3 (Windows XP, Vista, & 7) 9/13/2010 

Driver 6.1.6-4 (macOS 10.4 - 10.7) 11/22/2010 

Graphire 2 ET-0405A

Graphire ET-0405-U/R

Intuos (USB) GD-0405-U, GD-0608-U, GD-0912-U, GD-1212-U, GD-1218-U

Intuos (SERIAL) GD-0405-R, GD-0608-R, GD-0912-R, GD-1212-R, GD-1218-R


Driver 6.2.0w5 (Windows XP, Vista, & 7) 1/25/2012 

Driver 6.2.0w4 (macOS 10.5 - 10.7) 1/25/2012 

Intuos 2 (SERIAL) XD-0405-R, XD-0608-R, XD-0912-R, XD-1212-R, XD-1218-R

Intuos 2 (USB) XD-0405-U, XD-0608-U, XD-0912-U, XD-1212-U, XD-1218-U


Inkspace on Google Play android-logo-26.png

Inkspace on iTunes 

Inkspace - macOS 

Inkspace - Windows 10 

Bamboo Slate CDS-810S, CDS-810SB, CDS-810SR, CDS-610S

Bamboo Folio CDS-810G, CDS-610G