در قسمت Run فایل gpedit.msc را بیابید و آن را اجرا کنید،

01.png


و این پنجره را باز می‌شود.

02.png


روی User Configuration کلیک کرده و باز کنید.

روی Administrative Templates کلیک کرده و را باز کنید.

03.png


روی Windows Components کلیک کرده و را باز کنید.

04.png


روی Tablet PC کلیک کرده و را باز کنید.

05.png


روی Cursors کلیک کنید.

06.png


درسمت چپ روی Turn off pen feedback دو بار کلیک کنید.

این پنجره باز می‌شود.

07.png


گزینه Enable را انتخاب کنید و Aplay کنید.

08.png


دیگر موقع کلیک حلقه‌ای دور نشانگر نمی‌‏آید.