فیلتر توسط

گارانتی:

گارانتی:

اندازه:

اندازه:

دقت صفحه:

دقت صفحه:

حساسیت قلم به فشار:

حساسیت قلم به فشار:

صفحه لمسی:

صفحه لمسی:

حساسیت قلم به زاویه:

حساسیت قلم به زاویه:

انتهای قلم پاکن:

انتهای قلم پاکن:

قابلیت اتصال بی‏سیم:

قابلیت اتصال بی‏سیم: